Plašāka informācija

Es piekrītu

Logo
Grozs
Tukšs grozs – bēdīgs grozs...

Noteikumi

Mini-Maxi.lv pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie UAB „Rubela” pirkšanas noteikumi (turpmāk – „noteikumi”), slēdzot distances pirkšanas un pārdošanas līgumus e-veikalā www.mini-maxi.lv (turpmāk – Mini-Maxi.lv), nosaka UAB „Rubela” preču pasūtīšanas, pirkšanas, atdošanas nosacījumus un kārtību, kā arī garantē informāciju, kas pircējam jāsniedz atbilstīgi Lietuvas Republikas tiesību aktiem, privātuma politikai.
1.2. Šīs preces pārdevējs ir UAB „Rubela”, privāta juridiska persona, kuras juridiskā forma – slēgta akciju sabiedrība, juridiskās personas reģistrācijas numurs 303463412, juridiskā adrese: Islandijos pl. 95–57, Kauņa, Lietuvas Republika, dati tiek uzkrāti un glabāti Juridisko personu reģistrā, (turpmāk – „pārdevējs”). Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja reģistrācijas Nr.190010625.
1.3. Šie Noteikumi un to pielikumā esošā privātuma politika, kas ir neatņemama noteikumu daļa, ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, atbildību, preču iegādes, maksāšanas par tām, piegādes un atdošanas nosacījumus un kārtību, pircējam iegādājoties preces Mini-Maxi.lv.
Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī grozīt, labot vai papildināt šos noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par to tiek informēts Mini-Maxi.lv tīmekļa vietnē. Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī un attiecas uz visiem pēc publicēšanas slēgtajiem darījumiem, tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar noteikumiem katras iepirkšanās laikā. Pircējam, pērkot preces Mini-Maxi.lv, tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
1.4. Par pircēju šajos noteikumos tiek uzskatīta persona, kura ir reģistrējusies un iepērkas Mini-Maxi.lv. Mini-Maxi.lv drīkst iepirkties:

1.4.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota tiesā;
1.4.2. nepilngadīgie no 16 (sešpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
1.4.3. juridiskas personas;
1.4.4. visu iepriekšminēto personu pilnvaroti pārstāvji.

1.5. Reģistrējoties vai iesniedzot pasūtījumu, pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties e-veikalā Mini-Maxi.lv. Piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka, noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, nepārkāpj trešo personu tiesības vai likumīgās intereses. Pārdevējs neuzņemas nekādu juridisku atbildību, ja šis pircēja apstiprinājums pilnīgi vai daļēji neatbilst patiesībai vai ir maldinošs.
1.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja pircējs daļēji vai pilnīgi nav iepazinies ar noteikumiem, lai arī viņam tikusi dota tāda iespēja.
1.7. Pircējs, izmantojot Mini-Maxi.lv pakalpojumus, piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas ievērot tos, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus. Ja pircējs nepiekrīt kādai šo noteikumu daļai vai šiem Noteikumiem, kopējai cenai vai tās daļai, jebkurai papildu maksai un/vai papildu izdevumiem, pircējs nedrīkst iesniegt pasūtījumu, pirkt preces un slēgt pirkšanas un pārdošanas līgumu ar pārdevēju.

2. Preču pasūtīšana un maksāšana par precēm

2.1. Mini-Maxi.lv pircējs var iepirkties visu diennakti, septiņas dienas nedēļā.
2.2. Pasūtīt preces Mini-Maxi.lv pircējs var:

2.2.1. reģistrējoties šajā e-veikalā – ievadot reģistrācijā prasītos datus;
2.2.2. nereģistrējoties šajā e-veikalā.

2.3. Apmeklējot Mini-Maxi.lv, pircējs izvēlas preces, kas viņam patīk, un noformē preču grozu. Pircējam, pasūtot preces Noteikumu 2.2. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos pārdevēja dotajos informācijas laukos jānorāda preču pasūtījuma izpildei, preču piegādei un iegādei nepieciešamie pircēja personas dati.
2.4. Pērkot preces internetā un maksājot par tām ar bankas pārskaitījumu vai internetbankā, pasūtījums tiek nodots tālākai apstrādei tikai pēc tam, kad nauda ir ieskaitīta pārdevēja bankas kontā.
2.5. Pērkot preces internetā, maksāt skaidrā naudā vai ar maksājumu karti kurjeram, kurš piegādājis preci, drīkst tikai pēc tam, kad pircējs ir apstiprinājis savu pasūtījumu Mini-Maxi.lv.
2.6. Kad pasūtījums aizsūtīts uz pircēja norādīto e-pasta adresi, pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka pasūtījums ir pieņemts Mini-Maxi.lv.
2.7. Klients var maksāt par precēm kādā no veikala Mini-Maxi.lv norādītajiem veidiem, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus.

2.7.1. Pircējs, izmantojot ērtāko internetbankas sistēmu, samaksā priekšapmaksu. Lai izmantotu šo maksāšanas formu, pircējam ir jābūt internetbankas lietošanas līgumam ar kādu no Mini-Maxi.lv norādītajām bankām. Naudu pircējs pārskaita uz pārdevēja bankas kontu. Par datu drošību šajā gadījumā atbildīga ir attiecīgā banka, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.
2.7.2. Pircējs maksā skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas laikā;
2.7.3. Pircējs ar bankas pārskaitījumu samaksā priekšapmaksu, pārskaitot naudu uz pārdevēja bankas kontu.

2.8. Pircēja sniegtie personas dati tiek apstrādāti atbilstīgi Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, kā arī citu personas datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošu Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un UAB „Rubela” privātuma politikai. Apstrādājot un glabājot pircēja personas datus, pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma slēgšana

3.1. Pērkot preces internetā un izvēloties maksāt par precēm ar bankas pārskaitījumu vai internetbankā, pirkšanas un pārdošanas līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad pircējs izvēlas preci (-es), noformē preču grozu (turpmāk – preču grozs), nospiež saiti „PASŪTĪT” un samaksā kopējo preču cenu, kurā ierēķinātas visas maksas, arī pie preču cenas paredzētās papildu maksas un/vai citi izdevumi (piemēram, transportēšanas, piegādes, pasta vai citi izdevumi), ja šādas papildu maksas un/vai izdevumi ir paredzētas un nauda ir ieskaitīta pārdevēja bankas kontā.
3.2. Pērkot preces internetā un izvēloties maksāt par precēm skaidrā naudā vai ar bankas karti kurjeram, kurš piegādā preces, pirkšanas un pārdošanas līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad pircējs izvēlas preci (-es), noformē preču grozu (turpmāk – preču grozs) un nospiež saiti „PASŪTĪT”, tā piekrītot kopējai preču cenai, kurā ierēķinātas visas maksas, arī pie preču cenas paredzētās papildu maksas un/vai citi izdevumi (piemēram, transportēšanas, piegādes, pasta vai citi izdevumi), ja šādas papildu maksas un/vai izdevumi ir paredzēti.
3.3. Kad noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums, pircēja pasūtījuma izpildes laikā norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks ir saistošs pircējam un pārdevējam, un tas var tikt mainīts tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.4. Pasūtīšanas laikā sniegtie dati tiek glabāti pārdevēja datubāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces e-veikalā Mini-Maxi.lv šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.3. Pircējam ir tiesības atdot preces šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.4. Pasūtītā un noformētā preču groza anulēšana vai izvēlēto preču saraksta labošana nav iespējama.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja pircējs mēģina kaitēt Mini-Maxi.lv darbam, datu drošībai vai pārkāpj citus pircēja pienākumus, kas paredzēti noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos, pārdevējam ir tiesības dzēst pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot iespēju izmantot Mini-Maxi.lv.
5.2. Ja pircējs izvēlas par precēm maksāt skaidrā naudā vai ar maksājumu karti, saņemot preces, vai pircējs ir veicis priekšapmaksu par precēm un pārdevējam neizdodas sazināties ar pircēju norādītajā termiņā atbilstīgi izvēlētajam piegādes veidam, pārdevējam ir tiesības pasūtījumu atsaukt un atdot atpakaļ Mini-Maxi.lv. Ja par precēm ir samaksāts avansā, pircējam 14 dienu laikā tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot maksu par bankas pakalpojumiem, ko pārdevējs maksā par veiktajiem bankas pārskaitījumiem, kā arī preču piegādes maksu, ja tāda ir piemērota.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām sarunāto cenu šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.
6.2. Ja pircējs preču piegādes laikā bez svarīga iemesla atsakās pieņemt preces, pircējam pēc pārdevēja pieprasījuma jāsedz preču piegādes izmaksas.
6.3. Pircējs, reģistrējoties Mini-Maxi.lv un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neatklāt pierakstīšanās datus. Pircējs apņemas glabāt un nenodot trešajām personām savus pierakstīšanās datus Mini-Maxi.lv. Ja pircējs pazaudē pierakstīšanās datus, viņam par to nekavējoties rakstveidā jāinformē Mini-Maxi.lv klientu apkalpošanas nodaļa, izmantojot sadaļā Kontakti norādītos sazināšanās līdzekļus. Pārdevējs neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot pircēja pierakstīšanās datus.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas dot iespēju izmantot Mini-Maxi.lv pakalpojumus, kuru izmantošanas nosacījumi iekļauti šajos Noteikumos.
7.2. Pārdevējs apņemas pircēja iegādātās preces piegādāt pircēja izvēlētajā veidā atbilstīgi šajos Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
7.3. Pārdevējs apņemas cienīt pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošajiem personas datiem.
7.4. Preces nosaukums un galvenās īpašības ir norādītas pārdevēja e-veikalā, kurā tiek pirkta prece, un/vai uz preces, un/vai uz preces iepakojuma.

8. Preču cenas

8.1. Preču un citu pakalpojumu cenas (tostarp papildu maksas un/vai citi izdevumi (piemēram, transportēšanas, piegādes, pasta un citi izdevumi) Mini-Maxi.lv un gala pasūtījuma logā ir norādītas eiro ar PVN. Pārdevējs ir PVN maksātājs.

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi. Par preču piegādi tiek piemērota maksa, kas tiek pievienota preču cenai, kas norādīta e-veikala Mini-Maxi.lv vietnē un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan atkarīga no pircēja pasūtīto preču vērtības.
9.2. Pircējam preces jāpieņem pašam. Ja pircējs pats pieņemt preces nevar, bet tās piegādātas uz pircēja norādīto adresi, pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi citai personai.
9.3. Pārdevējs piegādā preces pircējam, ievērojot preču aprakstos norādītos termiņus. Preču piegādes termiņš tiek rēķināts no nākamās darbadienas pēc tam, kad pārdevējs pasūtījumu apstiprinājis. Šie termiņi ir aptuveni. Tie nav spēkā arī gadījumā, kad pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, bet pircējs par to ir informēts. Apstiprinot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču izsniegšana var kavēties neparedzētu, no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā puses darīs visu iespējamo, lai saskaņotu preču izsniegšanas termiņus un citus nosacījumus. Ja pārdevējs nepiegādā preces papildu termiņā un pārdevējs un pircējs nevienojas citādi, pircējs var izmantot šajos noteikumos paredzētās tiesības – atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma (3.1. punkta gadījumā) vai atteikties no pasūtījuma (3.2. punkta gadījumā). Ja par precēm ir samaksāts avansā, pircējam 14 dienu laikā tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda.
9.4. Ja Mini-Maxi.lv ir atzīmēts, ka noteikta prece vēl nav piegādāta pārdevējam un ir norādīts aptuvenais plānotais preces piegādes termiņš, pircējam ir tiesības atstāt savu e-pasta adresi, lai pārdevējs varētu nosūtīt informāciju par preces piegādi. Preces klientam tiek piegādātas vienā no šiem veidiem: ar kurjerdienestu, uz sūtījumu pašapkalpošanās termināļiem, pakomātiem vai pasta nodaļām.
9.5. Visos gadījumos pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču izsniegšanas termiņu pārkāpumu, ja preces pircējam netiek izsniegtas vai netiek izsniegtas laikus pircēja vainas vai no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
9.6. Visos gadījumos, kad pircējs piegādes laikā ir pamanījis iepakojuma bojājumus, piegādāto preču komplektācijas (sortimenta) un daudzuma neatbilstību, viņam kurjera izsniegtajos sūtījuma piegādes dokumentos jānorāda novērojumi vai jāraksta atsevišķs akts par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja pircējs nepārbauda iepakojumu, piegādāto preču komplektāciju (sortimentu), daudzumu un (vai) kurjera izsniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā nenorāda tā trūkumus, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu pienācīgā un nebojātā veidā.

10. Preču kvalitāte

10.1. Mini-Maxi.lv pārdotās preces īpašības un dati ir norādīti katras preces aprakstā, kas ir pievienots visām precēm.
10.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par to, ka dažādi e-veikala Mini-Maxi.lv attēlos redzamās preces parametri (tostarp izmērs, forma, krāsa u.c.) var neatbilst preces reālajiem parametriem pircēja izmantotā ekrāna īpatnību vai citu tehnisku iemeslu dēļ. Pirms pirkšanas un pārdošanas līguma slēgšanas pircējam ir jāizlasa preces apraksts.
10.3. Konkrētām precēm tiek piemērots noteikts preces derīguma termiņš, kas norādīts uz produkta iepakojuma.
10.4. Gadījumā, kad atbilstīgi tiesību aktiem attiecīgām precēm ir noteikts konkrēts derīguma termiņš, pārdevējs apņemas šīs preces pārdot pircējam tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja šīs preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

11. Preču atdošana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, kvalitatīvās preces tiek mainītas/atdotas, nekvalitatīvās preces tiek mainītas, atdotas atbilstīgi ar 2014. gada 22. jūlija rīkojumu Nr. 738 apstiprinātajiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem”, Lietuvas Republikas Civilkodeksam un citiem spēkā esošiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Nauda par atdotajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
11.2. Pircējs var atdot kvalitatīvas preces un atgūt par tām samaksāto naudu (naudas atmaksas garantija) 30 kalendāra dienu laikā pēc preces piegādes dienas, ja kvalitatīva prece tiek atdota atbilstīgi noteikumiem.
11.3. Lai atdotu kvalitatīvu (-as) preci (-es), ievērojot 10.2. punktu, pircējam jāaizpilda preču atdošanas dokuments. Pircējs var to izdarīt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc preču piegādes, rakstveidā informējot pārdevēju, izmantojot kontaktu sadaļā norādītos saziņas veidus un norādot atdodamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atdošanas iemeslus.
11.4. Atdodot kvalitatīvas preces, jāievēro šādi nosacījumi:

11.4.1. atdotajai precei jābūt nebojātā oriģinālā iepakojumā;
11.4.2. prece nedrīkst būt bojāta;
11.4.3. precei jābūt nelietotai, tā nedrīkst būt zaudējusi atbilstīgu izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u. tml.).
11.4.4. atdodamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu pircējs saņēmis;
11.4.5. atdodot preci, jāiesniedz tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds ir izsniegts) un aizpildīts atdošanas dokuments;

11.5. pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt pircēja atdotās preces, ja nav ievēroti šajos Noteikumos paredzētie preču atdošanas nosacījumi;
11.6. kvalitatīvas un nekvalitatīvas preces var atdot, nosūtot ar kurjeru (pakalpojums – kurjera ierašanās, sūtījuma pieņemšana pircēja norādītajā adresē un piegāde Mini-Maxi.lv administrācijai);
11.7. kvalitatīvu preču atdošanas tiek veikta pārdevēja noteiktā veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas.
11.8. Atdošanas cena 2,99 EUR.
11.9. Ja preces tiek atdotas vai mainītas 14, nevis 30 dienas pēc preču saņemšanas, pircējam netiek atmaksāta preču piegādes maksa, ko viņš samaksājis pārdevējam, pircējs maksā arī visus preču piegādes izdevumus, kas saistīti ar kvalitatīvu preču atdošanu un/vai maiņu.
11.10. Pārdevējs atmaksā pircējam nekvalitatīvas preces atdošanas izdevumus Lietuvas Republikā, kad ir pārliecinājies, ka pircējs ir atdevis preces tieši nepienācīgās kvalitātes dēļ, ievērojot šos Noteikumus un Lietuvas Republikas tiesību aktus.
11.11. Preces juridiskā garantija atbilstīgi likumam ir 24 mēneši, ja precei nav noteikts derīguma termiņš.

12. Informācijas apmaiņa. Sūdzību izskatīšanas kārtība.

12.1. Pārdevējs informē pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi, bet pircējs var izmantot visus saziņas līdzekļus, kas norādīto e-veikala Mini-Maxi.lv sadaļā Kontakti.
12.2. Visas sūdzības UAB „Rubela” var iesniegt pa e-pastu info@Mini-Maxi.lv vai rakstveidā UAB „Rubela”, Islandijos pl. 95–57, Kauņa.
12.3. Pārdevējam ir tiesības sūdzības izskatīt 14 (četrpadsmit) dienas pēc to saņemšanas, ja Lietuvas Republikas tiesību aktos nav noteikts cits termiņš. Sarežģītos gadījumos šis termiņš var tikt pagarināts vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes par sūdzību pircējiem tiek sniegtas pa e-pastu vai tālruni, var rakstot uz pircēja norādīto adresi.

13. Atbildība

13.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Ja pircējs reģistrācijas formā sniedz neprecīzus datus, pārdevējs neatbild par sekām, kas radušās šī iemesla dēļ, un iegūst tiesības pieprasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
13.2. Pēc reģistrācijas pircējs atbild par savu pierakstīšanās datu drošību, viņam ir jānodrošina, lai tie netiktu nodoti trešajām personām. Ja e-veikala Mini-Maxi.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pierakstoties e-veikalā ar pircēja pierakstīšanās datiem, pārdevējs šo personu uzskata par pircēju.
13.3. Zaudējumu rašanās gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14. Tirgvedība un informācija

14.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var rīkot e-veikalā dažāda rakstura akcijas, mainīt to nosacījumus vai pārtraukt tās, ievērojot Lietuvas Republikas tiesību aktus.
14.2. Pārdevējs visus paziņojumus sūta, izmantojot pircēja reģistrācijas formā norādītos saziņas līdzekļus.
14.3. Pārdevējs neatbild, ja pircējs nesaņem sūtīto informāciju vai apstiprinājuma paziņojumus interneta sakaru vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu darbības traucējumu dēļ.
14.4. Ja pircējs nevēlas saņemt viņam paredzētos piedāvājumus vai vēlas mainīt jaunumu abonementa iestatījumus, viņš to var izdarīt pats, pierakstoties savā kontā. Ja pircējs to nevēlas, pārdevējs neizmanto pircēja personas datus tirgvedības nolūkos un nesūta pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kas nepieciešami pircēja pasūtījuma izpildei.

15. Komentāru ievietošana

15.1. Pircējam ir tiesības izteikt savu viedokli par e-veikalā esošajām precēm, rakstot komentārus.
15.2. Pircējs piekrīt un garantē, ka komentāru saturs atbildīs šādām prasībām:

  • būs pareizs un precīzs, saistīts tikai ar komentējamo preci;
  • tam nebūs reklāmas raksturs;
  • nebūs kļūdains vai aizskarošs, tajā netiks lietoti necenzēti vārdi;
  • neaizskars pārdevēja vai trešo personu tiesības;
  • nepārkāps Lietuvas Republikas likumu un tos pavadošo tiesību aktu prasības.

15.3. Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst jebkurus pircēja komentārus, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām.
15.4. Pircējs uzņemas pilnu atbildību, ja viņa darbības neatbilst minētajām komentāru ievietošanas prasībām.

16. Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi un kārtība

16.1. Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslus un bez citām, izņemot LR Civilkodeksa 6.22811. pantā noteiktās, izmaksām atteikties no noslēgtā distances pirkšanas un pārdošanas līguma („līgums”). Atteikuma tiesību termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām no dienas, kad pircējs vai pircēja norādīta persona, izņemot transportētāju, ir saņēmusi preci vai pēdējo preci (ja tiek slēgts līgums, ar kuru lietotājs ar vienu pasūtījumu pasūta vairāk nekā vienu preci un tās tiek piegādātas atsevišķi), vai pēdējo partiju vai daļu (ja tiek slēgts līgums, pēc kura prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām). Lai izmantotu tiesības atteikties no līguma, pircējam ir jāpaziņo pārdevējam par savu lēmumu, iesniedzot nepārprotamu paziņojumu (rakstveidā līgumā norādītajā adresē vai nosūtot uz e-pasta adresi info@Mini-Maxi.lv), norādot preci, ko vēlas atdot, un tās pasūtījuma numuru). Pircējs var izmantot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto atteikuma formu, bet tā nav obligāta. Lai būtu ievērots atteikuma termiņš, pietiek, ja pircējs nosūta paziņojumu par to, ka izmanto savas tiesības atteikties no līguma pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
16.2. Ja pircējs atsakās no līgums, pārdevējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs paziņojis par savu lēmumu atteikties no līguma, atmaksā pircējam saņemto naudu, ieskaitot piegādes izdevumus. Pārdevējs veic atmaksu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu pircējs lietojis, veicot sākotnējo maksāšanas operāciju, izņemot gadījumu, kad nauda samaksāta kurjeram preces piegādes laikā – tādā gadījumā nauda tiek atmaksāta vai nu bankas kontā, vai pa pastu, jebkurā gadījumā pircējam nav jāmaksā ar naudas atmaksu saistītā maksa.
16.3. Pircējs atbild par preces vērtības samazināšanos, kas notikusi tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas preces rakstura, īpašību vai darbības konstatēšanai. Pienākums atdot preci ir pircējam.

17. Nobeiguma noteikumi

17.1. Šie Noteikumi sastādīti, ievērojot Lietuvas Republikas likumus un tiesību aktus.
17.2. Uz šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saistībā ar šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas likumi, turklāt tie tiek skaidroti atbilstīgi Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
17.3. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
17.4. Pieprasījumu/sūdzību par mūsu interneta veikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem varat iesniegt arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Vilniaus g. 25, LT-01402 Viļņa, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tālr. +370 5 262 67 51, fakss +370 5 279 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt, tā teritoriālajās nodaļās – www.vvtat.lt/index.php?470187665 vai aizpildīt pieprasījuma formu ESI platformā http://ec.europa.eu/odr/.
17.5. Puses tiek atbrīvotas no šajos Noteikumos paredzēto pienākumu pildīšanas, ja tos nav iespējams izpildīt neparedzētu un no pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietver:

  • ugunsgrēku, sprādzienu, vētru un citas stihiskas nelaimes un dabas spēkus, kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek kavēta;
  • notikumu vai apstākli, ko līguma puse (puses) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek kavēta;
  • valdības vai varas iestāšu darbības, kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek kavēta.

 

Mini-Maxi.lv pirkšanas un pārdošanas noteikumu pielikums
PRIVĀTUMA POLITIKA

I. Pamatjēdzieni

1. Sabiedrība jeb personas datu pārzine – UAB „Rubela”, slēgta akciju sabiedrība, kas dibināta un darbojas atbilstīgi Lietuvas Republikas likumiem, juridiskās personas reģistrācijas numurs 303463412, juridiskā adrese Islandijos pl. 95–57, Kauņa, dati tiek uzkrāti un glabāti Juridisko personu reģistrā (Valsts uzņēmums „Registrų centras”, Kauņas filiāle), kas ir e-veikala administrators.

2. Klients jeb datu subjekts – rīcībspējīga pilngadīga, t.i., vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus veca, fiziska persona vai rīcībspējīga nepilngadīga persona, kas ir vismaz 16 (sešpadsmit) gadus veca un kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (izņemot emancipācijas gadījumu), kas izmanto sabiedrības e-veikala pakalpojumus, kuras personas datus sabiedrība apstrādā atbilstīgi šai privātuma politikai un Lietuvas Republikas likumiem, kā arī citiem personas datu tiesisko aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem.

3. E-veikals – sabiedrības e-veikals, adrese www.Mini-Maxi.lv.

4. Pakalpojumi – visi sabiedrības sniegtie pakalpojumi.

5. Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu – Datu subjektu –, kura ir identificēta vai kuru tieši vai netieši var identificēt, atsaucoties uz tādiem identifikatoriem kā personas kods, viena vai vairākas minētajai fiziskajai personai raksturīgas fiziskās, fizioloģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes.

6. Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība: vākšana, pierakstīšana, uzkrāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apvienošana, mainīšana (papildināšana vai labošana), izsniegšana, publicēšana, izmantošana, loģiskas un (vai) aritmētiskas operācijas, meklēšana, atklāšana, iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopa.

7. Partneris – juridiska persona, kas sniedz sabiedrībai ar tās darbību saistītus pakalpojumus vai pārdod tai preces, vai īsteno ar sabiedrību kopīgus projektus, tostarp tirgvedības akcijas, kopīgas pārdošanas kampaņas, lojalitātes programmas u.c. plašsaziņas līdzekļos, tīmekļa vietnēs, e-veikalā, mazumtirdzniecības veikalos, tirdzniecības tīklos u.c.

8. Sīkdatne – attiecīgs fails ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek nosūtīts no e-veikala vietnes uz e-veikala apmeklētāja datora cieto disku, lai e-veikala administrators varētu atšķirt apmeklētāja datoru un redzēt tā darbības e-veikalā, kā arī lai nodrošinātu pienācīgu e-veikala darbību.

9. Tiešā tirgvedība – darbība, kas paredzēta, lai pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā piedāvātu personām preces vai pakalpojumus un (vai) aicinātu viņas izteikt savu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

10. Privātuma politika – šis dokuments, kas nosaka personas datu apstrādes principus un noteikumus, izmantojot e-veikala pakalpojumus.

11. Konts – galvenie dati par klienta pierakstīšanos e-veikalā, kuros ietilpst viena e-pasta adrese un parole.

12. Parole – unikāla klienta izveidota skaitļu, burtu vai skaitļu un burtu vai citu simbolu kombinācija, kuru ievadot var pierakstīties e-veikalā.

II. Vispārīgie noteikumi

13. Klients piešķir sabiedrībai tiesības veikt visas personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā noteiktajā apjomā un atrunātajiem nolūkiem.

14. Personas dati tiek apstrādāti atbilstīgi LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likumam un citiem personu datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem, šai Privātuma politikai, sabiedrības iekšējai personas datu apstrādes kārtībai.

15. Sabiedrībā personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

15.1. personas dati tiek vākti skaidri definētos un likumīgos nolūkos;
15.2. personas dati tiek apstrādāti mērķtiecīgi, godprātīgi un likumīgi;
15.3. personas dati tiek apstrādāti pienācīgi un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams to vākšanai un turpmākai apstrādei;
15.4. personas dati tiek regulāri atjaunināti;
15.5. personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu varētu identificēt ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkos, kādiem šie dati tika vākti un apstrādāti.
15.6. Visa informācija par personas datiem ir konfidenciāla.
15.7. Klienta personas dati un personiskā informācija netiks izmantota nelikumīgos nolūkos.

16. Tiek uzskatīs, ka klients, iepērkoties e-veikalā, ir izlasījis spēkā esošo privātuma politikas redakciju un piekrīt tai. Ja klients nepiekrīt kādai privātuma politikas daļai vai privātuma politikai, viņš nedrīkst iesniegt pasūtījumus un pirkt preces e-veikalā.

17. Ar privātuma politika var iepazīties e-veikalā un jebkurā brīdī to izdrukāt. Privātuma politika var tikt mainīta, papildināta vai atjaunināta pēc sabiedrības ieskatiem. Jaunā privātuma politikas redakcija tiek publicēta e-veikala interneta vietnē.

18. Klients var iesniegt pasūtījumu e-veikalā bez reģistrācijas vai savā kontā, ja ir reģistrējies e-veikalā.

19. Sākotnējās reģistrācijas laikā e-veikalā savā kontā klientam jānorāda sava e-pasta adrese un droša parole, kā arī jāsniedz e-veikalam precīzi personas dati. Klients atbild par to pareizību. Izveidojot kontu, klientam tiek piešķirts identifikācijas kods.

20. Izmantojot pakalpojumus, kā arī iepērkoties e-veikalā, klientam vienmēr jāsniedz e-veikalam precīzi personas dati un jāatbild par to pareizību.

21. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un papildināt personas datus savā kontā vai vērsties pie e-veikala ar lūgumu tos dzēst.

22. Klients nedrīkst atklāt paroli trešajām personām, viņam tā jāsargā, pretējā gadījumā viņš uzņemas visu ar minēto rīcību saistīto atbildību.

III. Personas datu vākšana, izmantošana, labošana un glabāšana

23. Sabiedrība ciena katra klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (t.i., vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces/pakalpojuma piegādes adrese, vecums/dzimšanas gads, preces/pakalpojuma apmaksas dati (bankas konta nr., maksāšanas veids u.tml.), pirkumu vēsture, kā arī, ja klients devis savu piekrišanu, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvietas rajons) tiek vākti un apstrādāti šādos nolūkos:

23.1. e-tirdzniecības vajadzībām tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, dzīvesvieta (adrese), pirkumu vēsture (pirkto preču veids, iztērētā naudas summa), tālruņa numurs;
23.2. tiešās tirgvedības vajadzībām tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese;
23.3. atlaižu karšu un lojalitātes programmu administrēšanas vajadzībām tiek apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces/pakalpojuma piegādes adrese, vecums/dzimšanas gads, IP adrese, preces/pakalpojuma apmaksas dati;
23.4. e-pieprasījumu administrēšanas un tiešās tirgvedības vajadzībām tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimums, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
23.5. telefona sarunu ierakstīšana, veicot e-tirdzniecību, saņemot piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības vajadzībām, pildot līgumsaistības, risinot ar līgumiem saistītas pretenzijas un strīdus, nodrošinot un uzlabojot apkalpošanas kvalitāti. Tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, telefona sarunas ieraksts.

24. Gan reģistrējoties e-veikalā pirmoreiz, gan veicot katru pasūtījumu, klients var dot piekrišanu savu personas datu (vārda, uzvārda, tālruņa numura, e-pasta adreses, adreses, vecuma, dzimuma, dzīvesvietas rajona) apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos. Ja klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, kā arī tirgvedības paziņojumu (e-jaunumi ar piedāvājumiem un rakstiem, SMS ziņas) saņemšanai, bet vēlāk vairs to nevēlas un informē par to sabiedrību turpmāk noteiktajā kārtībā, sabiedrība vairs neapstrādās viņa personas datus tiešās tirgvedības nolūkos un nesūtīs klientam e-jaunumus, izņemot ar klienta pasūtījumu saistīto informāciju.

25. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt 24. punktā minēto piekrišanu sabiedrībai apstrādāt savus personas datus tiešās tirgvedības nolūkos, iesniedzot sabiedrībai par to attiecīgu paziņojumu pa e-pastu info@Mini-Maxi.lv vai rakstveidā UAB „Rubela”, Islandijos g. 95–57, Kauņa, skaidri norādot, ka atsauc piekrišanu izmantot savus personas datus tiešās tirgvedības nolūkos un vairs nevēlas saņemt tiešās tirgvedības paziņojumus (e-jaunumus un rakstus, SMS ziņas). Klientam ir tiesības izmantot tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, piezvanot atbildīgajai personai pa e-pasta vēstuli, adrese: info@Mini-Maxi.lv. Tiešās tirgvedības paziņojumu sūtīšana tiek pārtraukta, paziņojuma nosūtīšanai izmantojot klienta skaidri nosauktu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

26. Klientam ir iespēja īstenot tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, nospiežot attiecīgo saiti, kas atrodas katrā sūtītajā e-vēstulē. Tā ir saite, kas paredzēta, lai atteiktos no jaunumu vēstulēm, to nospiežot, parādās attēls ar visu dažādām preču zīmēm paredzēto datubāzu nosaukumiem, no kurām lietotājiem tiek sūtīti paziņojumi, viņam ir iespēja atteikties no vienas vai visu datubāzu abonementa.

27. Klientam kā datu subjektam ir turpmāk nosauktās tiesības, kas saistītas ar viņa personas datu apstrādes procedūrām:

27.1. saņemt no sabiedrības informāciju par klienta personas datu apstrādi, iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
27.2. saņemt no sabiedrības informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi klienta personas dati ir savākti, kādos nolūkos tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie tikuši sniegti pēdējā 1 (viena) gada laikā;
27.3. pieprasīt labot vai dzēst savus personas datus vai apturēt to apstrādi, izņemot glabāšanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu likumu prasības;
27.4. nepiekrist savu personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad tie tiek apstrādāti sabiedrības vai trešās personas (kam dati tiek izsniegti) likumīgo interešu dēļ, ja klienta intereses nav svarīgākas;
27.5. pieprasīt, lai tiktu ierobežota sabiedrības veiktā personas datu apstrāde;
27.6. pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus, ja tie tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem, sabiedrība pārsūtītu citai pusei, ja tas ir tehniski iespējams;
27.7. iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

28. Realizējot savas 27. punktā paredzētās tiesības, klientam ir jāuzrāda personas apliecība vai autovadītāja apliecība. Sabiedrība reizi gadā bez maksas sniedz datu subjektam informāciju par viņa apstrādājamajiem personas datiem. Klients savas 27. punktā paredzētās tiesības var realizēt, rakstot uz e-pasta adresi: info@Mini-Maxi.lv vai zvanot atbildīgajam darbiniekam pa tālruni +370 674 72899. Sabiedrībai ir tiesības koriģēt, mainīt vai dzēst personas datus vai apturēt personas datu apstrādi tikai pēc klienta identificēšanas. Uz klienta pieprasījumu sabiedrība atbild 30 kalendāra dienu laikā.

29. Klienta personas dati netiek sniegti trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

29.1. ja ir saņemta klienta piekrišana, kā norādīts šajā Privātuma politikā;
29.2. personas dati e-tirdzniecības nolūkā tiek izsniegti partneriem, kas sabiedrībai sniedz ar sabiedrības darbību saistītus pakalpojumus.
29.3. partneriem, kas ietilpst tajā pašā uzņēmumu grupā un atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī, IT risinājumu, finanšu/grāmatvedības uzskaites vajadzībām;
29.4. Lietuvas Republikas likumos un tiesību aktos paredzētajos gadījumos kompetentajām institūcijām.

30. Klientam ir zināmas viņa tiesības nepiekrist savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā, t.i., klientam ir tiesības nepiekrist uzreiz vai vēlāk.
31. Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiks nodoti partneriem, izpildot klienta pasūtījumu, kas iesniegts e-veikalā, sabiedrībai sniedzot pakalpojumus klientam, kā arī sabiedrības partneriem, kā norādīts 29. punktā.

32. Ja klients nepiekrīt privātuma politikai, viņš nedrīkst izmantot e-veikala pakalpojumus. Klients var nepiekrist šai privātuma politika 25. punktā noteiktajā kārtībā.

33. Sabiedrība izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas paredzēti, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu apstrādi. Sabiedrības izmantoto personas datu aizsardzības līdzekļu līmenis atbilst Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. Klienta personas dati tiek šifrēti no viņa autorizācijas brīža e-veikalā. Pirkšanas procedūra tiek veikta, izmantojot https:// protokolu. Piekļuve personas datiem ir tikai sabiedrības pilnvarotām personām.

34. Klients piekrīt, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams atbilstīgi kompetento institūciju norādījumiem un/vai klienta dati, iespējams, ir izmantoti, veicot nelikumīgu darbību, vai ir pamatotas aizdomas par personas identitātes zādzību, par ko kompetentās tiesībsargājošās institūcijas veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai ir cits likumīgs pamats vai nolūks, viņa personas dati tiks glabāti sabiedrības serveros ilgāk, nekā noteikts šajā privātuma politikā.

35. Pēc datu subjekta norādījuma vai pieprasījuma saņemšanas, kas saistīts ar personas datu apstrādi, sabiedrība dod klientam atbildi, apmierinot pieprasījumu/norādījumu vai motivēti atsakoties to darīt, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad datu subjekts vērsies pie tās. Ja datu subjekts vēlas, atbilde jāsniedz rakstveidā.

36. Lai sabiedrība e-veikalā varētu piedāvāt klientam pilnvērtīgus pakalpojumus, klienta datorā (ierīcē) tiek ierakstīta informāciju (sīkdatnes), kas tiek izmantota klienta kā e-veikala lietotāja atpazīšanai, vācot e-veikala apmeklētības statistiku, informāciju par pirkumu grozu. Klients jebkurā brīdī var dzēst daļu vai visas ierakstītās sīkdatnes, kā aprakstīts saitē uz tīmekļa vietnes informatīvo tabulu par sīkdatnēm.

IV. Citi noteikumi

37. Sabiedrībai ir tiesības mainīt un papildināt „Privātuma politiku” pilnīgi vai daļēji. Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumu stājas spēkā to publicēšanas dienā, t.i., dienā, kad tie tiek publicēti e-veikalā.